Om företaget

Om Företaget

Företagets idé


Linnea – Natur och Ekologi är ett kunskapsföretag, som bildades 2001. Företaget har bred kompetens vad gäller arter, biotoper, ekologiska analyser och naturvårdsbedömningar.


Ansvarig för företaget är Hans Rydberg som har lång erfarenhet inom naturvårdsområdet då han har arbetat med naturvårdsfrågor på myndigheter i över 30 år. Han har dessutom en lång erfarenhet av arbete i fält. Hans Rydberg har spetskompetens inom botanik och mykologi (svampar) men genom avtal med underkonsulter finns fördjupningsområden inom ytterligare artgrupper. Hans Rydberg är även utbildad svampkonsulent.


Företagets idé är att vara ett stöd till statliga verk, länsstyrelser, kommuner och privata företag i deras arbete med naturvårdsfrågor, att genom arbete i fält öka kunskapen om arter och biotoper samt genom analyser kunna bedöma naturvärden eller konsekvenser av olika arbetsföretags påverkan på fauna, flora och det ekologiska systemet.


Företaget har också som idé att genom kurser och exkursioner förmedla kunskap till myndigheter, till allmänheten och inte minst barn och ungdomar. Då Hans Rydberg i företaget dessutom är svampkonsulent ingår också rådgivning av svampar till myndigheter, företag och enskilda.


KOMPETENSPROFIL


Genomgången akademisk utbildning


 • Stockholms universitet, 1968 – Matematik 1 betyg – motsv. 30 p
 • Stockholms universitet, 1973 – Zoologi 2 betyg – motsv. 60 p
 • Stockholms universitet, 1974 – Botanik 3 betyg – motsv. 90 p
 • Stockholms universitet, 1976 – Odlingslandskapets ekologi och naturvård – 1,5 p
 • Umeå universitet, 2011 – Svampkunskap 1 – 7,5 p (VG)
 • Umeå universitet, 2011 – Svampkunskap 2 – 7,5 p (VG)
 • Umeå universitet, 2011 – Vedsvampar – ekologi och naturvård – 7,5 p (VG)
 • Linnéuniversitetet, 2014 – Mark, vatten och flora i skog – 7,5 p (VG+)Övrig utbildning, främst kurser inom yrkeslivet


 • Faunavård, 1980 – Skogsstyrelsen
 • Floravård i skogsbruket, handledarutbildning, 1982 – Naturvårdsverket & Skogsstyrelsen
 • Lavar och mossor som miljöindikatorer, 1985 – Naturvårdsverket & Uppsala universitet
 • Ädellövskogens ekologi och skötsel, 1986 – Naturvårdsverket och SLU
 • Flygbildstolkning av vegetation, 1987 – Naturvårdsverket
 • Kurs i inventering av ängs- och betesmarker, 1988 – Naturvårdsverket
 • Metodik för inventering av ängs- och hagmarker, 1989 – Naturvårdsverket
 • Insekter och naturvård, 1994 – Röda korsets folkhögskola
 • Skötsel av betesmarker i England, 2003 – Naturvårdsverket & Pro Natura
 • Lövskogens ekologi och naturvård, 2004 – Pro Natura & Göteborgs universitet
 • Kurs om inventering av fjälltaggsvampar, 2009 – Naturvårdsverket
 • Dialog för naturvården, 2010 – Naturvårdsverket
 • Svampar i ängs- och betesmarker, 2011 – Sveriges Mykologiska Förening
 • Artkunskap och mikroskopiering, skinnsvampar, 2013 – Sveriges Mykologiska Förening
 • Svampar i betesmarker, 3- dagars utbildning, 2014 – Sveriges Mykologiska Förening
 • Inventeringskurs – Signalarter och rödlistade arter 2019: Mossor i kalkbarrskog och barrskog 29-31 mars. Naturskyddsföreningen i Örebro län & Studiefrämjandet.
 • Kurs i pyrenomyceter (en slags vedsvampar). ArtDatbanken, SLU, Uppsala 2023.Erfarenheter från yrkeslivet


 • Landstinget i Stockholms län, 1974-1976 – naturresursinventering
 • Länsstyrelsen i Stockholms län, 1976 – deltog i arbete med länets naturvårdsprogram
 • Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, 1976 – inventering av Svanviks udde
 • Länsstyrelsen i Södermanlands län 1977-2012 – arbetsuppgifter – se nedan:
  – Inventeringar av naturtyper och arter
  – Natura 2000 – bevarandeplaner
  – Naturreservatsbildning
  – Naturvårdsplaner
  – Skötselplaner
  – Miljöövervakning
  – Naturvärdesbedömningar
  – Miljömålsarbete inom miljömål: Ett rikt växt- och djurliv.
  – Flora – och faunavård
  – Skyddsvärda biotoper
  – Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper
  – Fridlysta arter
  – Naturstigar
  – Guidningar
 • Nyköpings kommun som vikarierande kommunekolog, 1992
 • Naturvårdsverket inom projektet ”Natura 2000”, 1995-97Projekt och åtaganden, delvis av ideell karaktär


 • Initierat, drivit och slutfört ett 20-årigt inventeringsprojekt, Sörmlands Flora, 1980-2000.
 • Drivit och slutfört ett WWF-finansierat projekt – knappnålslavar på gamla ekar.
 • F.d. vice ordförande och ledamot, Botaniska Sällskapet i Stockholm.
 • Redaktör för tidskriften Daphne (Botaniska Sällskapet i Stockholm).
 • Ordförande i Gnesta-Daga Naturskyddsförening, 1990-talet, samt 2012-2020
 • Ledamot i Svenska Botaniska Föreningens styrelse, 2013-2017.
 • Medlem i kommittén för svenska växtnamn för Svenska Botaniska Föreningen
 • Ingår i naturvårdsrådet för Nyköpings kommun, 1995–.
 • Varit kursledare i botanik vid Kjesäters Folkhögskola under 1984-1999.
 • Varit assistent vid floristikkurser vid Stockholms universitet 1995-1996.
 • Varit kursledare i svampkunskap i kursen ”Kryptogamer och naturvård” 2005-06, Stockholms universitet.
 • Kursledare i ekologi för Skogsvårdsstyrelsen i Södermanlands län 1982-1989.
 • Författare till böckerna ”Fältbotanik” och ”Sveriges fridlysta växter”.
 • Kursledare i botanik för Jägareförbundet 2018
 • Drev projektet Nyköpings Flora 2014-2018, författare till bok Nyköpings Flora 2019

LITTERATUR

(ett urval böcker, tidskriftsartiklar, rapporter)Svampar


Rydberg, H. 1992: Svampar i Sundbyholmsarkipelagen. Jordstjärnan 10:4
Rydberg, H. 1992: Svamp och politik – ett sörmländskt pilotfall. Jordstjärnan 13:51-56 (1992).
Rydberg, H. & Vik, P.1992: Inventering av ängs- och hagmarker i Södermanlands län (talrika uppgifter om ängssvampar). Länsstyrelsen i Södermanlands län. Rapport 510 s.
Rydberg, H. 1993: Brunfjällig champinjon, Agaricus vaporarius (Pers.) Capelli. Jordstjärnan 14:38-43 (1993).
Rydberg, H. 1994: Växter, lavar, mossor och svampar på Labro ängar. Nyköpings kommun.
Kommunledningskontoret. Rapport 1994-11N.
Rydberg, H. 1996: Miljöövervakning av svamp – en pilotstudie. Jordstjärnan nr 17 (1996).
Rydberg, H. 1996: Hättornas skog. Daphne nr 2: 41-43 (1999).
Rydberg, H. 1996: Malmbryggshagen vid Sjösa – en inventering av kärlväxter och svampar. Nyköpings kommun, kommunledningskontoret (2000).
Rydberg, H., Olofsson, D & Toresson, H.-G. 2000: Inventering av svampar i 12 sörmländska ädellövskogar. Regional miljöövervakning, Skogsprogrammet. Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Rydberg, H. 2004: Inventering av svampfloran i en kalkbarrskog, Södra Lämund i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Rydberg, H. 2004: Marieberg-Stenbro. Botanisk inventering – kärlväxter, mossor och vedlevande svampar. Nyköpings kommun – kommunledningskontoret (2004)
Rydberg, H. 2004: Svampar i Södermanlands län. Daphne 15 nr 2:8-15.
Rydberg, H. 2005: Valinge, Stigtomta. Inventering av svampfloran i ett skogsområde. Länsstyrelsen i Södermanlands län, opubl. Rapport.
Rydberg, H. 2006: Nationell inventering av rökpipsvamp, Urnula craterium Länsstyrelsen i Västmanlands län. (2006).
Rydberg, H. 2006: Stocksjö-Kvarntorp, Eskilstuna kommun. Inventering av kärlväxter och svampar. Eskilstuna kommun.
Rydberg, H. 2006: Ryssbergen, Nyköpings kommun. Svampinventering i två nyckelbiotoper. Nyköpings kommun, kommunledningskontoret, rapport.
Rydberg, H. 2007: Åtgärdsprogram för taggig hjorttryffel 2007-2010. Naturvårdsverket, rapport 5721.
Rydberg, H. 2007: Åtgärdsprogram för strimsporig hjorttryffel 2007-2010. Naturvårdsverket, rapport 5750. Åtgärdsprogram för hotade arter.
Rydberg, H. 2008: Inventering av fjälltaggsvampar i Södermanlands län, delrapport nr 1 (2006) och delrapport nr 2 (2008). (ÅGP-projektet). Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Rydberg, H. 2008: Två sällsynta tryfflar i hassellundar. Svensk Mykologisk Tidskrift 2008:4.
Rydberg, H. 2008: Inventering av fjälltaggsvampar i Uppsala län 2008, ett huvuduppdrag och ett tilläggsuppdrag. Rapport. Länsstyrelsen i Uppsala län. (ÅGP-projektet).
Rydberg, H. 2008: Åtgärdsprogram för rökpipsvamp 2007-2010. Naturvårdsverket, rapport Åtgärdsprogram för hotade arter.
Rydberg, H. 2009: Nationell inventering av taggig hjorttryffel 2005-2009. Länsstyrelsen i Stockholms län.
Rydberg, H. 2010: Nationell inventering av strimsporig hjorttryffel. Länsstyrelsen i Jönköpings län. Rapport. Åtgärdsprogramför hotade arter.
Rydberg, H. 2010: Inventering av rökpipsvamp, Urnula craterium, i Södermanlands län 2006-2007. Länsstyrelsen i Södermanlands län, rapport 2010:15. (ÅGP-projektet).
Rydberg, H. 2011: Scharlakansvårskålen och dess ekologi. Daphne 22: 20-27.
Rydberg, H. 2011: Scharlakansvårskålen och dess ekologi. Projektarbete för kurs ”Vedsvampar – ekologi och artbestämning”. Umeå universitet. Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap.
Rydberg, H. 2011: Musseroner i naturvården. Projektarbete för kurs ”Svampkunskap I och II”. Umeå universitet. Inst. för ekologi, miljö och geovetenskap.
Rydberg, H. 2013-14: Uppföljning av slöjröksvamp på Öland, delrapport 1 och 2. Länsstyrelsen i Kalmar län.
Rydberg, H. 2014: Violgubbe och andra häftiga svampfynd i östra Sörmland. Daphne 2014:1.
Rydberg, H. 2014: Åsbyåsen i Strängnäs kommun. Inventering av kärlväxter och svampar. Länsstyrelsen i Södermanlands län, rapport.
Rydberg, H. & Jeppson, M. 2015: Sclerogaster hysterangioides, en ny tryffel för Sverige. Svensk Mykol. Tidskr. 2015 (1).
Rydberg, H. 2015: Sju skogsområden i Västerås. Inventering av svampar. Rapport. Västerås stad.
Rydberg, H. 2016: Slöjröksvamp på Öland. Uppföljning och skötselåtgärder. Länsstyrelsen i Kalmar län. ÅGP Rapport.
Rydberg, H. 2017: Slutrapport från inventering av svampar i sörmländska betesmarker 2015 – 2017. Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Rydberg, H. 2017: Öbacken – Bränninge naturreservat. Inventering av svampar. Södertälje kommun.
Rydberg, H. 2018: Svampar som naturvårdsindikatorer i barrskog – ett exempel från Sörmland. Svensk Mykologisk Tidskrift 39(2): 53-63.
Rydberg, H. 2018: Inventering av svampar i Danviksskogen i Oxelösund. Oxelösunds kommun.

Rydberg, H. 2020: Knapptorpsskogen, Nora kommun. Inventering av svampar. Länsstyrelsen i Örebro län.
Rydberg, H. 2020: Örberga, Askersunds kommun. Inventering av svampar. Länsstyrelsen i Örebro län.
Rydberg, H. 2020 - 2021: Blackstahyttan, Örebro kommun. Inventering av svampar. Länsstyrelsen i Örebro län.
Rydberg, H. 2020 - 2021: Tebroängen, Hällefors kommun. Inventering av svampar. Länsstyrelsen i Örebro län.
Rydberg, H. 2021: Brände, Askersunds kommun. Inventering av svampar. Länsstyrelsen i Örebro län.
Rydberg, H. 2021: Torsholmen, Härnöns naturreservat, Strängnäs kommun. Inventering av svampar. Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Rydberg, H. 2021: Timmermons naturreservat, Strängnäs kommun. Inventering av svampar och andra naturvärden. Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Rydberg, H. 2021: Bombmurkla och granbarkborre i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Rydberg, H. 2022: Klyvblad (Schizophyllum commune) - en klimatvinnare i svensk natur. Svensk Mykol. Tidskrift 43(2):13-18.

Rydberg, H. 2022: Inventeringar av mark- och vedsvampar i sex kommunala naturreservat i Örebro kommun. Sex delrapporter. Örebro kommun.

Rydberg, H. 2022: Brände i Askersunds kommun i Örebro län. Inventering av marksvampar - kompletterande undersökning. Länsstyrelsen i Örebro län.Lavar


Rydberg, H. 1993: Knappnålslavar på gammelekar. Daphne nr 1: 4-7 .
Rydberg, H. 1994: Växter, lavar, mossor och svampar på Labro ängar. Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-11N.
Rydberg, H. 1996: Lavar av ordningen Caliciales på gamla ekar i Södermanland – status och naturvårdsåtgärder. Svensk Bot. Tidskr. 91:39-57 (1996). – WWF-projekt.
Rydberg, H. 2002: Trillingsbergsområdet. Nyköpings kommun. Botanisk inventering. Kärlväxter och lavar. Kommunledningskontoret, Nyköpings kommun.
Rydberg, H. 2016: Inventering av lavar på Bråta gamla tomt. Trosa kommun.Mossor


Rydberg, H.1994: Växter, lavar, mossor och svampar på Labro ängar. Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-11N.
Rydberg, H. 2004: Marieberg-Stenbro. Botanisk inventering – kärlväxter, mossor och vedlevande svampar. Kommunledningskontoret, Nyköpings kommun.
Rydberg, H. 2017: Forsla kärr i Haninge kommun. Inventering av ett rikkärr. Haninge kommun. Mossor ingick i inventeringen.Kärlväxter


Rydberg, H. 1977: Vegetation och flora i Vårdinge socken. Svensk Bot. Tidskr. 71:119-150.
Rydberg, H. 1977: Komplettering av floran i Södertälje kommun. Svensk Bot. Tidskr. 71:31-32.
Rydberg, H. 1977: Naturreservatet Svanvik i Orust kommun – inventering av växter och fåglar. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohuslän 1977:7
Rydberg, H. 1978: Floran i ett kalkområde i Fasterna socken, Uppland. Svensk Bot. Tidskr. 72:143-148
Rydberg, H. 1979: Södermanland – floristik i våra dagar. Svensk Bot. Tidskr. 73: 465-466.
Rydberg, H. 1980: Sötvedel och sommarfibbla på den sörmländska Kolmården. Svensk Bot. Tidskr.74:51-53.
Rydberg, H. 1980: Fynd av Cryptogramma crispa, krusbräken, i Sörmland. Svensk Bot. Tidskr. 74:387-388.
Rydberg, H. 1981: Bidrag till Sörmlands kärlväxtflora. Svensk Bot. Tidskr. 75:295-302.
Rydberg, H. 1983: Vegetation och flora i Björnlunda socken. Svensk Bot. Tidskr. 77:65-87.
Rydberg, H. & Johansson, B.K. 1984: Fältbotanik. En handledning att bestämma växter. Bonniers Förlag.
Rydberg, H. 1977 & Holmåsen, I. 1985: En botanisk upptäcktsfärd i Flensbygden, sid 466-472 ur ”Ett stycke Sörmland. Flens kommun i tiden och historien. Nyköping.
Rydberg, H. 1985: Att studera växter. Sveriges Natur, årsbok 1985. Naturskyddsföreningen.
Rydberg, H. 1986: Alchemilla obtusa, stubbdaggkåpa, och dess förekomst i Sverige. Svensk Bot. Tidskr. 80:1-8.
Rydberg, H. 1986: Bjurholmen – en lövskogsholme i Mälaren. Fauna och Flora 83:18-25.
Rydberg, H. 1986: En resa i växtriket, sid 28-32 ur Löwgren, G. (red.) – Sörmlandsleden – vägen till natur och kultur (1988).
Rydberg, H. 1991: Växter i sörmländska hagmarker. Daphne nr 1: 8-11 (1991).
Rydberg, H. 1994: Växter, lavar, mossor och svampar på Labro ängar. Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-11N.
Rydberg, H. & Bo Mossberg 1995: Alla Sveriges Fridlysta växter. Wahlström & Widstrands Förlag & Naturskyddsföreningen. (1995).
Rydberg, H. 1995: Rödlistade växter i Sverige 1995. Kap. Maskrosor (p. 88-91). ArtDatabanken, Sveriges Lantbruksuniversitet. (1995).
Rydberg, H. 1995: Botanisk inventering av Sundby Park, Strängnäs. SIAB.
Rydberg, H. 2000: Malmbryggshagen vid Sjösa – en inventering av kärlväxter och svampar. Nyköpings kommun, kommunledningskontoret (2000).
Rydberg, H. & Wanntorp, H.-E. 2001: Sörmlands Flora. Botaniska Sällskapet i Stockholm.
Rydberg, H. 2001: Maskrosor i Sörmlands och Upplands naturliga fodermarker. Daphne 11 nr 2: 47-58.
Rydberg, H. 2001: Kråkberget i Nyköpings kommun. Botanisk inventering – kärlväxter. Kommunledningskontoret , Nyköpings kommun.
Rydberg, H. 2001: Området vid Dammgruvan i Nyköpings kommun. Botanisk inventering – kärlväxter. Kommunledningskontoret , Nyköpings kommun.
Rydberg, H. 2001: Trillingsbergsområdet. Nyköpings kommun. Botanisk inventering. Kärlväxter och lavar. Rydberg, Kommunledningskontoret , Nyköpings kommun.
Rydberg, H. 2002: Ogräsmaskrosor – en väg in i myllret. Svensk Bot. Tidskr. 96:106-122.
Rydberg, H. 2003: De svenska strandmaskrosorna, Taraxacum sect. Palustria. Svensk Bot. Tidskr. 97:274-294.
Rydberg, H. 2004: Marieberg-Stenbro. Botanisk inventering – kärlväxter, mossor och vedlevande svampar. Nyköpings kommun – kommunledningskontoret (2004).
Rydberg, H. 2004: Hur skyddar vi floran genom Natura 2000? Daphne 15: 13-18 (2004).
Rydberg, H. 2005: Vegetationskartering. Tidsseriesjöar i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Rapport.
Rydberg, H. 2006: Strandmaskrosorna på Fårö,Gotland. Svensk Bot.Tidskr. 100:67-75 (2006).
Rydberg, H. 2006: Stocksjö-Kvarntorp, Eskilstuna kommun. Inventering av kärlväxter och svampar. Eskilstuna kommun.
Rydberg, H. 2007: Ekensbergs flora. Rapport. Nyköpings kommun. (2007).
Rydberg, H. 2008: Checklista för svenska maskrosor. Svensk Bot. Tidskr. 102: 1-21.
Rydberg, H. 2008: Släktet Valeriana i östra Svealand. Daphne 19: 18-21.
Rydberg, H. 2009: Janstorpsskogen, Arnö. Inventering av kärlväxter. Nyköpings kommun, Kommunledningskontoret, rapport.
Rydberg, H. 2011: Trindborgen, Södertälje kommun. Botanisk inventering och förslag till skötsel. Södertälje kommun, Miljökontoret, rapport.
Rydberg, H. 2011: Oxelösunds skärgård. Botanisk inventering. Oxelösunds kommun. Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret, rapport.
Rydberg, H. 2013: Taggsallaten, Lactuca serriola – en växt under spridning. Svensk Bot.Tidskr. 107:6.
Rydberg, H.2014: Inventering av finnögontröst i Södermanlands län. Länsstyrelsen i Södermanlands län. Åtgärdsprogram för hotade arter.
Rydberg, H.2014: Bayersk maskros, Taraxacum bavaricum Soest, i Sverige. Daphne 2014:1.
Rydberg, H.2014: Nyköpings flora – ett pågående projekt Daphne 2014:1
Rydberg, H.2014: Floran i Oxelösunds skärgård. Daphne 2014:2
Rydberg, H. 2014: Åsbyåsen i Strängnäs kommun. Inventering av kärlväxter och svampar. Länsstyrelsen i Södermanlands län, rapport.
Rydberg, H. 2014: Stadsträdgården, Västerås tätort. Inventering av mistlar och mistelbärande träd. Västerås stad, Tekniska kontoret. Rapport.
Rydberg, H. 2014: Kv. Orren, Västerås tätort. Inventering av mistlar och mistelbärande träd. Västerås stad, Tekniska kontoret. Rapport.
Rydberg, H. 2015: Inventeringar av floran i tre slåtterängar i Oxelösunds kommun. Rapport. Oxelösunds kommun.
Rydberg, H. 2015: Betesmarker i Västerås kommun. Inventering av kärlväxter. Rapport. Västerås stad.
Rydberg, H. 2015: Björnö i Västerås kommun. Inventering av kärlväxter i gräsmarker 2015. Västerås stad.
Rydberg, H. 2016: Åtgärdsplan för mistel i Västerås tätort. Rapport. Västerås stad.
Rydberg, H. 2016: Lindblomsbjörnbär, Rubus mortensenii, på Snöholmen i Trosa kommun. Förekomst och status. Rapport. Trosa kommun.
Rydberg, H. 2016: Dingtuna, Västerås kommun. Inventering av kärlväxter. Rapport. Västerås stad.
Rydberg, H. 2016: Gräsmarker och lundområden kring Västerås tätort – Inventering av kärlväxter. Rapport. Västerås stad.
Rydberg, H. 2016: Hemmesta sjöäng. Uppföljning av vegetation i ett våtmarksområde. Rapport. Värmdö kommun.
Rydberg, H. 2017: Forsla kärr i Haninge kommun. Inventering av ett rikkärr. Haninge kommun. Kärlväxter ingick i inventeringen.
Rydberg, H. 2018: Inventering av kärlväxter i hagmarker vid Vackstanäs i Sörmland. Rapport. Vackstanässskolan.
Rydberg, H. 2018: Inventering och naturvärdesbedömning av ett LIS-område vid Hagnäset i Vingåker. Vingåkers kommun.
Rydberg, H. 2019: Nyköpings flora. SBF-förlaget, Uppsala. ISBN: 978-91-977055-9-2

Rydberg, H. 2019: Fläckmaskrosor i Sverige. Svensk. Bot. Tidskrift 113: 104 – 126.
Rydberg, H. 2021: Sandmaskrosor på Alnö, Sundsvalls kommun – en inventering. Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
Rydberg, H. 2021: Bryggeriholmens flora. Art Lab Gnesta.
Rydberg, H. 2021: Inventering av kotula, Cotula coronopifolia, på havsstrandängar i Nyköpings kommun. Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Rydberg, H. 2022: Invasiva växter i Oxelösunds kommun, rapport 83 sidor. Oxelösunds kommun.

Rydberg, H. 2022: Daggkåpor. Vilda växter 2022 (2): 10-11. Svenska Botaniska Föreningen.Djur


Rydberg, H. 2013: Större vattensalamander i nordöstra delen av Sigtuna kommun. Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, rapport.
Rydberg, H. 2014: Större vattensalamander i Sigtuna kommun – kompletterande inventering. Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, rapport.
Rydberg, H. 2014: Större vattensalamander i Sigtuna kommun. Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, rapport.
Rydberg, H. & Elmqvist, H. 2014: Ingarö skola vid Brunn. Insektsinventering. Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret, rapport.
Rydberg, H. 2015: Fem biotopskyddsområden i Gustavsberg, Värmdö kommun, med insektsinventering. Rapport. Värmdö kommun.

Rydberg, H. 2021: Tjuvholmen – Enholmen – Österängen, Nyköpings kommun. Resultat av pollenprojektet, LONA 2. Åtgärder för att förstärka den biologiska mångfalden i ett landskap under restaurering. Samfällighetsföreningen En- och Tjuvholmen samt Österängen.Allmänna naturinventeringar, planer m.m.


Rydberg, H.1985: Att studera en bit natur – en introduktion till ekologin. Sveriges Natur, årsbok 1985.
Rydberg, H.1986: Södermanland – en landskapsbok. Kapitlet ”Naturen”, 12 sid. Bokförlaget Brevskolan.
Rydberg, H.1994: Nyköping – om naturen. Naturvårdsplan för Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-6N.
Rydberg, H.1994: Inventering av områden intressanta för rekreation och friluftsliv – Närströvområden. Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-7N.
Rydberg, H.1994: Inventering för naturvårdsplanen. Naturskogar, våtmarker, odlingslandskap, hagmarker. Nyköpings kommun. Kommunledningskontoret. Rapport 1994-8N.
Rydberg, H., M. Löfroth m.fl. 1997: Svenska Naturtyper i Natura 2000. Naturvårdsverket.
Rydberg, H.2004: Närströvområden – Nyköpings tätort. Kommunledningskontoret (2004).
Rydberg, H.2007: Inventering av nio grönområden i Nyköpings tätort. Nyköpings kommun, Kommunledningskontoret
Rydberg, H. 2007: Närströvområden i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommun. Miljö- och Samhällsbyggnadskontortet, rapport.
Rydberg, H.2008: Uppföljning av skötsel inom Hållets NR. Rapport (opubl.). Nyköpings kommun.
Rydberg, H.2008: Källskogar i Södermanlands län. Regional miljöövervakning, Skogsprogrammet 2000-2002. Länsstyrelsen i Södermanlands län, rapport 2010:2.
Rydberg, H. 2010: Översiktlig naturinventering av Ålö i Oxelösunds skärgård. Oxelösunds kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret.
Rydberg, H. 2011: Naturvårdsplan för Oxelösunds kommun, fastlandet. Oxelösunds kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret, rapport.
Rydberg, H. 2012: Naturvårdsplan för skärgården i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret, rapport.
Rydberg, H. 2012: Tunaskogen. Inventering av naturvärden. Södertälje kommun, Miljökontoret, rapport.
Rydberg, H. 2012: Ullängsskogen – översiktlig naturinventering och förslag till bevarandemål. Södertälje kommun, Miljökontoret.
Rydberg, H.2013: Ekinventering i Gustavsbergs tätort. Värmdö kommun. Rapport.
Rydberg, H.2014: Inventering av flora och vegetation längs planerat VA-nät vid Horn, Nyköpings kommun. Rapport.
Rydberg, H.2014: Rapport från naturvärdesbesiktning N om Enkärret, Ingarö, Värmdö kommun. Värmdö kommun, Samhällsbyggnadskontoret.
Rydberg, H.2014: Skog vid Södertälje naturskola, inventering och naturvärdesbedömning. Södertälje kommun, Miljökontoret. Rapport.
Rydberg, H.2014: Knopdalen, Norrtälje kommun – översiktlig naturinventering och naturvärdesbedömning. Norrtälje kommun, Kommunstyrelsekontoret. Rapport.
Rydberg, H.2014: Inventering av stränder i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommun, Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen, rapport.
Rydberg, H.2014: Gräddö 2:41 – 2:43, Norrtälje kommun. Fördjupad naturvärdesinventering av ett skogsområde inom och i anslutning till planområdet. Norrtälje kommun.
Rydberg, H. 2015: Ålsätter i Vingåkers kommun. Naturvärdesbedömning av ett skogsområde. Rapport. Vingåkers kommun.
Rydberg, H. 2015: Skogen vid Vik i Vingåkers kommun. Naturvärdesbedömning inför exploatering. Rapport. Vingåkers kommun.
Rydberg, H. 2015: Fem biotopskyddsområden i Gustavsberg, Värmdö kommun. Inventering av främst lavar och insekter samt skötselplaner. Rapport. Värmdö kommun.
Rydberg, H. 2015: Knivsta, Storbacken i Knivsta kommun. Naturvärdesbedömning inför exploatering. Rapport. TB Exploatering.
Rydberg, H. 2015: Sammanställning, analys och naturtypskartläggning i Eriksbergsskogens blivande NR på Djurö. Rapport. Värmdö kommun.
Rydberg, H. 2015: Inventering av vassområden. Oxelösunds kommun. Miljö- och Samhällsbyggnadskontoret, rapport.
Rydberg, H. 2016: Fördjupad inventering av naturvärden på fastigheten Bränninge gård 1:19 i Södertälje kommun. Bränninge Gård.
Rydberg, H. 2016: Stenvikshöjden i Oxelösund. Inventering och naturvärdesbedömning av ett tätortsnära strövområde. Carlstedts Arkitekter AB.
Rydberg, H. 2016: Örstigsnäs i Nyköpings kommun. Inventering och naturvärdesbedömning av den gröna kilen Örstigsnäs. Rapport. Nyköpings kommun.
Rydberg, H. 2017: Skog söder om Marmorbyn, Vingåkers kommun. Inventering och naturvärdesbedömning.
Rydberg, H. 2017: Forsla kärr i Haninge kommun. Inventering av ett rikkärr. Haninge kommun.
Rydberg, H. 2017: Österängen – Enholmen – Tjuvholmen, Nyköpings kommun. Inventering och skötselplan. Tjuvholmens samfällighet.
Rydberg, H. 2017: Hagnäset, Vingåkers kommun. Inventering och naturvärdesbedömning. Vingåkers kommun.
Rydberg, H. 2017: Aspa-området, Oxelösunds kommun. Inventering och naturvärdesbedömning. Oxelösunds kommun.
Rydberg, H. 2018: Vivestaängen, Oxelösunds kommun. Inventering av naturvärden. Oxelösunds kommun.
Rydberg, H. 2018: Vivesta – Sundsör, Oxelösunds kommun. Naturvärden i ett område för planlagd väg. Oxelösunds kommun.
Rydberg, H. 2018: Gröna kilar i Oxelösunds kommun (under arbete). Oxelösunds kommun
Rydberg, H. 2018: Naturvärdesinventering vid Långnäs i Trosa kommun. MD Miljökonsult AB
Rydberg, H. 2018: Inventering av natur och friluftsliv – Lilla Brännkärrsskogen i Alsike, Knivsta kommun. TB Gruppen Bostad AB
Rydberg, H. 2018: Inventering av naturvärden i två skogsområden, Kleva kohage och Valsta i Södermanland. Länsstyrelsen i Södermanlands län.
Rydberg, H. 2018: Inventering och framställning av biotopskyddsområde, Stenvikshöjden i Oxelösund. Oxelösunds kommun.
Rydberg, H. 2018: Naturvärdesinventering av ett lövskogsområde vid Björhövda i Norrtälje kommun.
Rydberg, H. 2019: Platsmarker i Oxelösunds kommun, rapport 347 sid. Oxelösunds kommun
Rydberg, H. 2019: Dokumentation av naturvärden på trädbevuxen tomtmark på Jogersö. Oxelösunds kommun.
Rydberg, H. 2019: Förslag till biotopskydd för del av fastigheten Oxelö 8:20, Stenvikshöjden i Oxelösunds kommun. Oxelösunds kommun.
Rydberg, H. 2019: Danviksområdet, Oxelösunds kommun. Inventering av naturvärden och friluftsliv, rapport 207 sid. Oxelösunds kommun.
Rydberg, H. 2019: Marksjön, Gnesta. En dokumentation av växt- och djurlivet i och omkring en mossetjärn. Naturskyddsföreningen i Daga – Gnesta.
Rydberg, H. 2020: Kompletterande inventering av platsmarker i Oxelösunds kommun. Slutrapport.
Rydberg, H. 2020: Fördjupad inventering av naturvärden vid Norrhall i Vallentuna kommun. Rapport, 35 sid.
Rydberg, H. 2020: Eneby grustag – utvidgning, Nyköpings kommun. Inventering och naturvärdesbedömning, rapport 21 sid. Eriksdals grus AB.
Rydberg, H. 2020: Mälby – Ryttarhagen, Norrtälje kommun. Naturvärdesbedömning. Rapport, 18 sid.

Rydberg, H. 2020: Sundbyholm – Skogstorp, Eskilstuna kommun. Inventering och naturvärdesbedömning. Sundbyholms Utveckling AB
Rydberg, H. 2020: Södertuna slottspark, Gnesta kommun. Naturvärdesinventering med specialinventering av områdets kärlväxter, lavar, mossor och svampar.
Rydberg, H. 2020: Södra Freberga och Sjöhamrabäcken. Naturinventering inför dragning av vattenledning. Motala kommun.
Rydberg, H. 2020: Ättersta grustäkt – utvidgning, Vingåkers kommun. Naturinventering och naturvärdesbedömning.
Rydberg, H. 2020: Kråkvih – Brommagården, Trosa kommun. Inventering av naturvärden. Lennart Stenke.
Rydberg, H. 2021: Fredriksberg 1:65, Södertälje kommun. Inventering och naturvärdesbedömning. Tegels Bygg & Försäljning.
Rydberg, H. 2021: Hanstabruksskogen, Södertälje kommun. Värdeomdöme som resultat av naturinventering. Tomas Nilsson.
Rydberg, H. 2021: Muskö sjökrog, Haninge kommun. Inventering och naturvärdesbedömning. Muskö Sjökrog, Janne Kollberg.
Rydberg, H. 2021: Kolstad 2:50, Finspångs kommun. Inventering och naturvärdesbedömning. Gabriel Külen.
Rydberg, H. 2021: Tjuvholmen – Enholmen – Österängen, Nyköpings kommun. Uppföljning av skötsel – perioden 2017 – 2021. LONA-projekt. Åtgärder för att förstärka den biologiska mångfalden i ett
Rydberg, H. 2021: Södra Fingerboda, Nora kommun. Naturvärdesinventering. Länsstyrelsen i Örebro län.
Rydberg, H. 2021: Kungshamn – Morga Naturreservat, Uppsala län. Naturvärdesinventering och funktionsindelning inför revision av skötselplan. Länsstyrelsen i Uppsala län.

Rydberg, H. 2022: Håknäs 1:21, Norrtälje kommun. Naturvärdesbedömning. 

Rydberg, H. 2022: Aspa 2:8 (del av), Oxelösunds kommun. Inventering och naturvärdesbedömning.

Rydberg, H. 2022: Sannamarken, Fjugesta, Lekebergs kommun. Naturvärdesbedömning.

Rydberg, H. 2022: Säbylund, Kumla kommun. Naturvärdesinventering. Länsstyrelsen i Örebro län.

Rydberg, H. 2023: Aspa alsumpskog, Oxelösund. Fördjupad naturinventering inför detaljplan. Oxelösunds kommun.

Rydberg, H. 2023: Årby 4:5, Hallstahammars kommun. Naturvärdesbedömning inför detaljplan.

Rydberg, H. 2023: Linuddens stugområde, Nyköping. Naturinventering och skötselrekommendationer för områdets allmänningsmark.

Rydberg, H. 2023: Tosterö brygga, Strängnäs kommun. Naturvärdesinventering inför detaljplan. Svenska Hem och Strängnäs kommun.

Rydberg, H. 2023: Sandåker 1:1, Stora Mellösa, Örebro kommun. Naturvärdesbedömning inför detaljplan. Markutvecklingsbolaget i Örebro.

Rydberg, H. 2023: Broby grustäkt - utvidgning, Flens kommun. Inventering och naturvärdesbedömning. Eriksdals grus AB.