Tjänster

Tjänster

Linnea – Natur och Ekologi kan erbjuda följande tjänster:

INVENTERINGAR

 • Botaniska inventeringar på översiktlig eller detaljerad nivå.

 • Inventeringar av svampar, lavar och mossor.


 • Inventerar insekter och större vattensalamander.

 • Inventeringar av invasiva arter


 • Inventerar artrika vägkanter
 • Inventerar och avgränsar  områden för friluftsliv.

 • Biotopinventeringar.

NATURVÅRDSBEDÖMNINGAR OCH PLANER

 • Naturvärdesinventeringar.

 • Konsekvensutredningar för arbetsföretag.

 • Upprättande av kommunala naturvårdsplaner.

 • Utför och reviderar skötselplaner för naturreservat och friluftsområden.


 • Naturvärdesbedömningar i exploateringsärenden.


 • Miljöövervakning och uppföljning av naturvärden.

KURSER OCH RÅDGIVNING

 • Håller föredrag, anordnar kurser och leder naturguidningar


 • Leder svampvandringar och anordnar svamputställningar


 • Råd i ärenden om naturvård, miljöer och arter.


 • Råd om skydd och skötsel av hotade arter.

 • Arbetar med information om invasiva arter.

 • Specialutredningar och åtgärdsprogram för hotade arter.