Referenser

TIDIGARE UPPDRAG


2023

 • Naturvärdesinventering av ett område intill befintlig grustänkt. Uppdragsgivare: Eriksdals Grus AB.
 • Naturinventering och naturvärdesbedömning på en fastighet utanför Stora Mellösa i Örebro kommun. Uppdragsgivare: Markutvecklingsbolaget Örebro.
 • Naturinventering och naturvärdesbedömning för Södra Tosterö i Strängnäs kommun. Uppdragsgivare: Svenska Hem och Strängnäs kommun.
 • Naturinventering och utarbetande av skötselstrategi för en samfällighet vid Linudden, Nyköping. Uppdragsgivare: Linuddens samfällighet.
 • Stationsansvarig botanisk guide under Sörmlandsledens 50-årsjubileum vid Ånhammar. Uppdragsgivare: Föreningen Sörmlandsleden.
 • Guide och kursledare i botanik för Örebro Läns Botaniska Sällskap. Uppdragsgivare: Örebro Läns Botaniska Sällskap.
 • Naturvärdesinventering av en fastighet vid Årby i Hallstahammars kommun. Uppdragsgivare: Mattias Robson, Årby.
 • Fördjupad naturinventering av en alsumpskog i Oxelösund, inför detaljplan. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun
 • Redigering av text och delvis rapportskrivning i ett dokument om Ansvarsarter i Sörmland. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.


PÅGÅENDE PROJEKT 2023

 • Inventering av mark- och vedlevande svampar i sex kommunala naturreservat. Fortsättning från 2022. Uppdragsgivare: Örebro kommun
 •    Inventering av artrika vägkanter i Oxelösund. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun. Rapport kommer hösten 2023
 •    Inventering av två naturområden i Örebro län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län. Rapporter kommer i november 2023.
 •    Guidningar av svampar för allmänheten. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.


2022


 • Inventering av svampar i sex kommunala naturreservat. Uppdragsgivare: Örebro kommun
 • Naturinventering av Säbylund i Kumla kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Inventering och åtgärdsförslag - invasiva växter i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun
 • Guidning av svamp för allmänheten i Järna och Södertälje. Uppdragsgivare: Södertälje kommun
 • Inventering av svampar i Brände, Askersunds kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län
 • Guidning av svamp och upprättande av svamputställning i Gnesta. Uppdragsgivare: ArtLab Gnesta
 • Naturvärdesinventering i Fjugesta inför exploatering. Uppdragsgivare: Livskonst AB
 • Naturvärdesinventering av Aspa i Oxelösund inför detaljplan. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun
 • Naturvärdesinventering av en fastighet Håknäs i Norrtälje kommun. Uppdragsgivare: Norden F & I AB
 • Botaniska inventeringar i Örebro län. Uppdragsgivare: Örebro Läns Botaniska Sällskap.
 • Deltagande i överklagan om grustäkt. Uppdragsgivare: Eriksdals Grus AB.


2021


 • Naturvärdesinventering av ett område vid Muskö sjökrog, Haninge kommun. Uppdragsgivare: Janne Kollberg, Muskö Sjökrog.
 • Inventering av bombmurkla inom elva skogsområden i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Ledare för botanikkurs i Närke. Uppdragsgivare: Örebro Läns Botaniska Sällskap.
 • Inventering av sandmaskrosor i värdefulla betesmarker på Alnön i Sundsvalls kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
 • Inventering av växter på Bryggeriholmen i Gnesta. Uppdragsgivare: Art Lab Gnesta
 • Uppföljning av skötselinsatser vid Österängen, Tjuvholmen och Enholmen i Nyköpings kommun, LONA-projekt. Uppdragsgivare: Samfälligheten Enholmen, Tjuvholmen samt Österängen.
 • Utarbetande av strategi och inventering samt åtgärdsplan för att stärka den biologiska mångfalden för vilda pollinatörer inom Österängen, Tjuvholmen och Enholmens samfällighet i Nyköpings kommun, LONA-projekt 2. Uppdragsgivare: Samfälligheten Enholmen, Tjuvholmen samt Österängen.
 • Arbete med kartläggning, naturvärdesbedömning och funktionsindelning i Kungshamn – Morga naturreservat. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Uppsala län.
 • Inventering och naturvärdesbedömning i ett område vid Fredriksberg, Södertälje kommun. Uppdragsgivare: Tegels Bygg & Försäljning AB.
 • Inventering och naturvärdesbedömning av fastigheten Kolstad 1:50, Finspångs kommun. Uppdragsgivare: Gabriel Külen.
 • Inventering och naturvärdesbedömning i ett område vid Brunnsäng, Södertälje kommun. Uppdragsgivare: Tomas Nilsson.
 • Presentation och rådgivning ang skötsel och förstärkning av biologisk mångfald i ett restaurerat landskap med hänsyn till vilda pollinatörer, Enholmen, Tjuvholmen och Österängen, Nyköpings kommun. Uppdragsgivare: Samfälligheten Enholmen, Tjuvholmen samt Österängen.
 • Inventering av vedskalbaggar i Södertuna slottspark, Gnesta kommun. Arbetet utfört av Koleoptera Biokonsult, Hans-Erik Wanntorp. Uppdragsgivare: Svenska Kulturpärlor AB.
 • Guidning för allmänheten – svampkunskap – i Tomtaklintskogens naturreservat. Uppdragsgivare: Trosa kommun.
 • Inventering av svampfloran på Torsholmen i Härnöängens naturreservat. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering av svampar i tre skogsområden i Örebro län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Inventering av ängssvampar och andra naturvärden i Timmermons naturreservat. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Naturvärdesinventering i sandbarrskog i Södra Fingerboda, Nora kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län.Inventering av kotula på strandängar i Nyköpings kommun, inom projektet ”Invasiva arter”. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.


2020


 • Föreläsning. Arbetet med Nyköpings Flora. Uppdragsgivare: Nyköpings Trädgårdsförening.
 • Författande av 21 nya artfaktablad samt revision av 73 artfaktablad för rödlistade växter till rödlistan 2020. Uppdragsgivare: ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Kompletterande inventering av platsmarker i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Projektledning och fördjupad naturvärdesinventering av ett skogsområde vid Norrhall i Norrtälje kommun. Uppdragsgivare: Johan Öberg Advokatbyrå AB.
 • Inventering av naturvärden i ett hagmarksområde vid Mälby, Väddö i Norrtälje kommun. Stiftelsen ”Jiddra inte”.
 • Inventering och naturvärdesinventering i ett område för planerad grustäkt vid Eneby i Nyköpings kommun. Uppdragsgivare: Eriksdals Grus AB.
 • Inventering och naturvärdesinventering i ett område för planerad grustäkt vid Tallsätter i Vingåkers kommun. Uppdragsgivare: Ättersta Grus AB.

 • Naturvärdesinventering av tre områden i Sundbyholm, Eskilstuna kommun. Uppdragsgivare: Sundbyholm Utveckling AB.

 • Inventering av skalbaggar i Norrhallskogen, Vallentuna kommun. Utfördes av Koleoptera Biokonsult, Hans-Erik Wanntorp. Uppdragsgivare: Johan Öberg Advokatbyrå AB.

 • Guidning – Vattenväxter och deras ekologi. Uppdragsgivare: Trosaåns Vattenvårdsförbund.

 • Guidning av svampar för allmänheten i Tomtaklints naturreservat. Uppdragsgivare: Trosa kommun.

 • Guidning av svampar för Trosa kommuns personalgrupp. Uppdragsgivare: Trosa kommun.

 • Inventering av svampar i Norrhallskogen, Vallentuna kommun tillsammans med Fennicus Natur, Mikael Hagström. Uppdragsgivare: Johan Öberg Advokatbyrå.

 • Naturinventering av en fastighet vid Kråkvik – Brommagården i Trosa kommun. Uppdragsgivare: Lennart Stenke.

 • Naturinventering av Södra Freberga och Sjöhamrebäcken inför dragning av VA-ledning. Uppdragsgivare: Motala kommun

 • Inventering av svampfloran i fyra skogsområden i Örebro län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län.Naturvärdesinventering i Södertuna slottspark, Gnesta kommun. Uppdragsgivare: Svenska Kulturpärlor.


2019


 • Inventering av grönstruktur på Jogersö i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Naturguidning vid Långmaren i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget Sörmland.
 • Inventerat och dokumenterat platsmarker i Oxelösund. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Analyserat och tagit fram underlag för rödlistade växter till den nationella rödlistan 2020. Uppdragsgivare: ArtDatabanken, SLU.
 • Naturguidning – växter och ekologi, vid Kalkbro i Strängnäs kommun. Uppdragsgivare: Funktionsrätt Sörmland.
 • Guidningar för allmänheten i samband med 100-årsjubiléet av Jaktstuguskogens naturreservat i Sörmland, främst skog, ekologi och svampar. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen.
 • Undervisning i växtkännedom och våtmarksekologi. Uppdragsgivare: Art Lab Gnesta.
 • Ledare för svampexkursion i Tunaskogen, Järna. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Demonstration av svampar för personalföreningen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Personalföreningen.
 • Inventering av växter, mossor, lavar och svampar i och omkring en mossetjärn (Marksjön) utanför Gnesta i Sörmland. Uppdragsgivare: Naturskyddsföreningen.
 • Inventering av naturvärden och friluftsliv samt fördjupade artinventeringar i Danviksområdet i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.


2018


 • Ta fram rapport om gröna kilar i Oxelösund. Oxelösunds kommun.
 • Naturvärdesinventering i område för planerad väg mellan Vivesta och Sundsör. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Naturvärdesbedömning av ett skogsområde på Vivestaängen. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Utredning kring skyddsvärda växtarter söder om Marmorbyn. Uppdragsgivare: Vingåkers kommun.
 • Granskning av kommunens skogsbruksplan utifrån naturvårds- och friluftslivsaspekter. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Inventering av maskrosor i naturbetesmarken Kastellet i Huddinge kommun. Uppdragsgivare: Huddinge kommun
 • Naturvårdsguidning i Öbacken – Bränninge naturreservat. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Undervisning naturkunskap för elever vid Gnesta Waldorfsskola. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta.
 • Undervisning i växtkännedom och ekologi, Viltmästarlinjen, Jägareförbundet, Östermalma. Uppdragsgivare: Jägareförbundet.
 • Naturguidning vid Långmaren i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget Sörmland.
 • Expertrådgivning vid anläggande av arboretumstig, Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Botanisk inventering i hagmarkerna vid Vackstanäs. Uppdragsgivare: Vackstanässskolan
 • Inventering och naturvärdesbedömning vid Hagnäset intill sjön Kolsnaren. Uppdragsgivare: Vingåkers kommun.
 • Inventering av fältgentiana i Sörmland. Inom Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länssstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering och naturvärdesbedömning vid Björhövda i Norrtälje kommun. Uppdragsgivare: Philip Harrison (markägare).
 • Undervisning i skogens och våtmarkens ekologi för indisk forskare. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta
 • Inventering och naturvärdesbedömning av ett skogsområde i Alsike, Knivsta kommun. Uppdragsgivare: TB Gruppen Bostad AB.
 • Demonstration av svampar för personalföreningen vid Länsstyrelsen i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Personalföreningen.
 • Ledare för svampexkursion vid Södertälje naturskola (100 deltagare). Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Inventeringar av svampar i Danviksskogen, Oxelösund. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Inventering av naturvärden i två sörmländska skogsområden, Kleva kohage i Gnesta kommun samt Valstaskogen i Katrineholms kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Naturvärdesinventering av ett skogsområde vid Längnäs i Trosa kommun. Uppdragsgivare: MD Miljökonsult AB.
 • Påbörjad inventering av platsmarker i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun. (arbetet fortsätter 2019).


2017


 • Naturvärdesbedömning av skogsområden söder om Marmorbyn vid sjön Kolsnaren. Uppdragsgivare: Vingåkers kommun.
 • Guidning av flora och vegetation i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget, Sörmland.
 • Naturguide för allmänheten vid invigning av Brandalsunds naturreservat. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Naturguide – floran i Stendörrens naturreservat. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering av främst växter och mossor i Forsla kärr – ett rikkärr i Haninge kommun. Uppdragsgivare: Haninge kommun.
 • Uppföljande inventering av fältgentiana i Södermanlands län inom ÅGP-programmet Gentiana i naturliga fodermarker. Uppdragsgivare: Adoxa Naturvård och Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Naturinventering och skötselplan av Österängen, Tjuvholmen och Enholmen i Nyköpings kommun. Uppdragsgivare: Tjuvholmen- Enholmens samfällighet.
 • Utformning och författande av informationsblad om jätteloka i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Guide för svampexkursion i Lötbodalsskogen i Gnesta. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta.
 • Ledare av växt- och svampexkursion för Waldorfsskolan, Gnesta. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta.
 • Inventering av svampar i Öbacken-Bränninge naturreservat. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Guide för svampexkursion i Yttereneby natureservat. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Inventering av svampar i sörmländska ängs- och betesmarker inom ÅGP-programmet ”Åtgärdsprogram för svampar i ängs- och betesmarker 2011-2015″. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Föredrag om floran i Nyköping. Uppdragsgivare: Svenska kyrkan.
 • Fältlektioner i skogsekologi för indiska forskare. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta
 • Naturvärdesinventering av ett skogsområde på Hagnäset vid sjön Kolsnaren. Uppdragsgivare: Inge Lundberg genom Vingåkers kommun.
 • Arbete med att ta fram förslag till Gröna kilar i Oxelösunds kommun inför översiktsplan. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Inventering och naturvärdesbedömning av ett planområde i Aspa i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.


2016


 • Inventering av mistlar och mistelbärande träd i Västerås tätort. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Guidning av flora och vegetation i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget, Sörmland.
 • Kursledare – veckokurs i stråväxter vid Stensunds Folkhögskola i samarbete med Adoxa Naturvård.
 • Ledare för våtmarksexkursion i Gnesta. Uppdragsgivare: ArtLab, Gnesta
 • Inventering av kärlväxter vid Dingtuna i Västerås kommun. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Ledare för svampexkursion, Järna i Södertälje kommun. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Naturvärdesinventering, Stenvikshöjden i Oxelösund inför detaljplan. Uppdragsgivare: Carlstedts Arkitekter.
 • Uppföljningsbar inventering av flora och vegetation i våtmarksområdet Hemmesta sjöäng i Värmdö kommun. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Kartläggning av lindblomsbjörnbär på Snöholmen utanför Trosa. Uppdragsgivare: Trosa kommun.
 • Naturvärdesinventering som underlag till skötselplan för den gröna kilen Örstigsnäs i Nyköpings kommun. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Fördjupad naturvärdesinventering av Bränninge gård, Södertälje kommun inför bergtäktsexploatering. Uppdragsgivare: Bränninge Gård
 • Inventering av kärlväxter i 30 gräsmarker och lundområden utanför Västerås. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Skrivit åtgärdsplan för mistel i Västerås tätort. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Inventering av lavar, Bråta gamla tomt. Uppdragsgivare: Trosa kommun


2015


 • Inventering av mistlar och mistelbärande träd i Västerås tätort. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Inventering och naturvärdesbedömning vid Ålsätter i Vingåkers kommun. Uppdragsgivare: Vingåkers kommun.
 • Inventering av kärlväxter i planerade slåtterängar utanför Oxelösund. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Naturguidning vid Långmaren i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget Sörmland.
 • Naturguidning i Ekeby naturreservat i Gnesta kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Medverkande i internationellt våtmarksmöte som sakkunnig. Uppdragsgivare: ArtLab i Gnesta.
 • Inventering och naturvärdesbedömning av skogsområde vid Vik i Vingåkers kommun. Uppdragsgivare: Vingåkers kommun.
 • Inventering av insekter, lavar och mossor inom fem planerade biotopskyddsområden i Gustavsbergs tätort i Värmdö. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Upprättande av skötselplaner för fem biotopskyddsområden i Värmdö kommun. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Inventering av kärlväxter i 14 gräsmarker i Västerås kommun. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Ledare av svampexkursion vid Södertälje naturskola. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Inventering av svampar i ängs- och betesmarker i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering och naturvärdesbedömning vid Graneberg i Knivsta tätort. Uppdragsgivare: TB Exploatering.
 • Inventering av svampar i sju stadsskogar i Västerås tätort. Uppdragsgivare: Västerås stad.
 • Inventering, sammanställning och värdering av vassområden i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Uppföljande inventering av slöjröksvamp och sammanställning av ett 3-årigt projekt på Öland – inom ÅGP-projektet för slöjröksvamp. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • Analys och bedömning av en förekomst av lindblomsbjörnbär på Snöholmen utanför Trosa. Uppdragsgivare: Trosa kommun.
 • Sammanställning, analys och kartläggning av naturtyper i Eriksbergsskogens blivande naturreservat på Djurö. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.


2014


 • Faktagranskning, rapport om Fjälltaggsvampar och violgubbe i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering av Märstaån och dess behov av skyddszoner mht vattenkvalitet och erosion. Uppdragsgivare: Sigtuna kommun. Uppdrag utfört av underkonsult Adoxa Naturvård.
 • Analys av släktet Taraxacum inför rödlistan 2015 samt presentation av rödlistekandidater. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU.
 • Planering av vandringsslinga i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget i Södermanlands län.
 • Inventering av naturvärden utmed planerad VA-sträckning i Nyköpings kommun, två uppdrag. Uppdragsgivare: Structor, Nyköping.
  Naturguide i betesmark i Nynäs naturreservat. Uppdragsgivare: Landstinget i Södermanlands län.
 • Inventering och naturvärdesbedömning i skogsområde intill Norrtälje tätort. Uppdragsgivare: Norrtälje kommun.
 • Inventering av insekter i ängsmark på Ingarö. Uppdragsgivare: Värmdö kommun. Inventering utförd tillsammans med underkonsult.
  Ansvarat för och lett veckolång gräskurs för 24 deltagare. Kursen initierad av Linnea – Natur och Ekologi.
 • Inventeringar, 2 st, av större vattensalamander i Sigtuna kommun. Uppdragsgivare: Sigtuna kommun.
 • Naturguide i Stendörrens naturreservat i Södermanland. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Ledare för två svampexkursioner i Södertälje-trakten. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Fördjupad inventering och naturvärdesbedömning i ett skogsområde på Rådmansö. Uppdragsgivare: Norrtälje kommun.
 • Inventering av kärlväxter och svampar på Åsbyåsen i Strängnäs kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län
 • Inventering och naturvärdesbedömning av skogsområde intill Södertälje naturskola. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Uppföljning av slöjröksvamp i Mittlandsskogen på Öland. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • Inventering och naturvärdesbedömning längs planerad VA-ledning på Ingarö. Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Författande av 17 artfaktablad – rödlistade kärlväxter. Uppdragsgivare: Artdatabanken, Sveriges Lantbuksuniversitet.
 • Inventering och kartering av stränder i Oxelösunds kommun och bedömning av strändernas värde för friluftsliv och biologisk mångfald. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Inventering av mistel och mistelbärande träd inom två områden i Västerås tätort. Uppdragsgivare: Västerås kommun.


2013


 • Presentation – naturvårdsplan för referensgrupp skärgården. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Svampexkursioner för allmänheten vid två tillfällen, Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Näsberget, Länsstyrelsen, exkursion. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Floraguidningar, Långmaren, Nynäs. Uppdragsgivare: Sörmlands Museum.
 • Föredrag – Svampekologi. Uppdragsgivare: Aktiva Seniorer i Nyköping.
 • Skötselplanediskussion, Järna – Moraån – Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Svampövervakning, slöjröksvamp, Öland., Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • Inventering av stränder i Oxelösunds skärgård. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Utbildning av ekologer och reservatförvaltare – nyckelbiotoper och naturvårdsbedömning utifrån rödlistade arter och signalarter. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Inventering av större vattensalamander i Sigtuna kommun. Uppdragsgivare: Sigtuna kommun.
 • Inventering lövskog, Duveholm, Uppdragsgivare: första kontakt tagen.
 • Förstudie inför vattenväxtinventering, Hemmesta sjöäng Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Ekinventering i Gustavsbergs tätort Uppdragsgivare: Värmdö kommun.
 • Naturvårdsbedömning av skogsbestånd i Nyköping inför MKB. Uppdragsgivare: Nyköpingshem.
 • Naturvårdsbedömning av skogsområde intill avfallsanläggning inför planerad utvidgning. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Vetenskaplig granskning av svamprapport inom ÅGP-projektet. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.


2012


 • Rådgivning för artinriktad skötsel för rökpipsvamp i nyckelbiotop utanför Norrköping. Uppdragsgivare: Norrköpings kommun.
 • Konsultation ang. frågor kring Natura 2000. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Botanisk guidning i Stendörrens naturreservat. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Naturguidning i Lotsängsbackens naturreservat utanför Trosa. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Naturguidning i Linuddens naturreservat utanför Nyköping. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Inventering av rödlistade arter och signalarter i nyckelbiotoper, Tuna-skogen, Järna. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Guide vid svampexkursion samt ordnande av svamputställning i Eskilstuna. Uppdragsgivare: Naturskolan, Eskilstuna kommun och Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Framtagande av naturvårdsplan för Oxelösunds skärgård. Samordningsroll för olika inventeringsuppdrag, Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Uppbyggnad av och konsult vid svamputställning på Stora Torget i Arboga. Uppdragsgivare: Arboga i Centrum.
 • Naturinventering av skogsområdet Ullängen utanför Järna med förslag till skötsel. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Rådgivning – skötsel och artbevarande åtgärder i Natura 2000-området Stora Åsa i Gnesta kommun. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Södermanlands län.
 • Presentation – naturvårdsplan för Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.


2011


 • Framtagande av naturvårdsprogram för Oxelösunds kommun – fastlandsdelen. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Botanisk inventering av Trindborgen med förslag till skötsel. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Botanisk inventering, urval av intressanta områden och förslag till skötsel – Oxelösunds skärgård. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Rådgivning – skötsel i Görvelns naturreservat i Järfälla. Uppdragsgivare: Järfälla kommun.
 • Föredrag – Flora och vegetation i Södertälje kommun. Uppdragsgivare: Södertälje Naturskyddsförening.


2010


 • Naturguidning i Tullgarns naturreservat. Uppdragsgivare: Södertälje kommun.
 • Inventering av naturvärden på Ålö i Oxelösunds skärgård. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun.
 • Nationell inventering av strimsporig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Framställning av 10 artfaktablad för kärlväxter till 2010 års rödlista. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.


2009


 • Bedömning av hotstatus för 527 kärlväxtarter inför Rödlistan 2010 samt urval av nya rödlistade arter. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.
 • Inventering av flora och vegetation i grön kil Janstorpsskogen utanför Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Nationell inventering av strimsporig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.


2008


 • Rådgivning – skötsel av nyckelbiotop utanför Askersund. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Örebro län.
 • Utbildning för blivande turistguider i Södermanlands län. Uppdragsgivare: Sörmlands Turism AB.
 • Övervakning av flora och vegetation i Hållets NR i Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Deltagande som sakkunnig i möte för kommunens grönstrukturplan. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Nationell inventering av strimsporig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Nationell inventering av taggig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Inventering av kontinuitetsbarrskogar i Uppsala och Östhammars kommuner. Ett basavtal och två tilläggsavtal. Projekt Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Uppsala län.


2007


 • Utbildning i amatörbotanik, Nyköping. Uppdragsgivare: Naturskolan, Nyköpings kommun.
 • Inventering av nio grönområden i Nyköpings tätort. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun
 • Inventering av kärlväxter, värdefulla områden och förslag till skötsel i Ekensbergs friluftsområde utanför Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun
 • Nationell inventering av taggig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Botanisk exkursion på Åkerö i Bettna. Uppdragsgivare: Bettna Hembygsförening.
 • Inventering av kontinuitetsbarrskogar i norra Uppsala län. Projekt Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Uppsala län.


2006


 • Lärare vid kursen i mykologi inom påbyggnadskursen ”Kryptogamer och Naturvård”. Uppdragsgivare: Stockholms universitet, Botaniska institutionen.
 • Inventering av svampar i två nyckelbiotoper inom planerat naturreservat (Ryssbergen)utanför Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Inventering av tätortsnära skogar i Oxelösunds kommun. Uppdragsgivare: Oxelösunds kommun


2005


 • Framställning av artfaktablad för fem rödlistade arter. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.
 • Framtagande av åtgärdsprogram för svampen taggig hjorttryffel, Elaphomyces aculeatus. Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Nationell inventering av taggig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Framtagande av åtgärdsprogram för svampen strimsporig hjorttryffel, Elaphomyces. striatosporus. Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Nationell inventering av strimsporig hjorttryffel. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län.
 • Inventering av rödlistade maskrosor på Fårö, Gotland. Forskningsbidrag: ArtDatabanken, SLU.
 • Framtagande av åtgärdsprogram för svampen rökpipsvamp, Urnula craterium. Åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Nationell inventering av rökpipsvamp. Uppdragsgivare: Länsstyrelsen i Västmanlands län.
 • Inventering av kärlväxter och svampar i planerat naturreservat Stocksjö-Kvarntorp. Uppdragsgivare: Eskilstuna kommun.
 • Medverkat i framtagande av skötselplan för Hållets NR. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.


2004


 • Revision av rödlistade arter inom gruppen Taraxacum, analys och urval inför rödlistan 2005. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.
 • Kursledare botanik – veckokurs – Öland. Uppdragsgivare: Kjesäters Folkhögskola.
 • Naturguide – Stendörren, floraekologi. Uppdragsgivare: Stendörren Naturum.
 • Ledare för svampexkursion, Dagnäsön i Sörmland. Uppdragsgivare: Öster Malma Konferens.
 • Inventering av kärlväxter, mossor och vedlevande svampar i Stenbroskogen – Marieberg i Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.


2003


 • Föredrag om den Sörmländska naturen – flora och vegetation. Uppdragsgivare: Svenska Turistföreningen, Norrtälje-avdelningen.
 • Naturguide – kulturväxter och vilda växter i Sörmland. Uppdragsgivare: Bergianska Trädgårdens Vänner.
 • Naturguide – Stendörren, floraekologi. Uppdragsgivare: Stendörren Naturum.
 • Lärare vid kursen i mykologi inom påbyggnadskursen ”Kryptogamer och Naturvård”. Uppdragsgivare: Stockholms universitet, Botaniska institutionen.
 • Inventering av tätortsnära områden för natur och friluftsliv. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Inventering av floran i Hållets naturreservat. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.


2002


 • Föredrag om Sörmlands Flora. Uppdragsgivare: Föreningen Bergianska Trädgårdens Vänner.
 • Lärare vid kursen i mykologi inom påbyggnadskursen ”Kryptogamer och Naturvård”. Uppdragsgivare: Stockholms universitet, Botaniska institutionen.
 • Inventering av lavar och kärlväxter i ett tätortsnära skogs- och bergsområde i Nyköping. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Föredrag om arbetet med boken Sörmlands Flora. Uppdragsgivare: Trädgårdsamatörerna i Stockholm.
 • Rådgivning för att ta fram metoder för inventering och övervakning av svampförekomster på Djurgården i Stockholm. Uppdragsgivare: Kungliga Djurgårdens Förvaltning.


2001


 • Medverkan som delförfattare till boken ”Södermanland”, kapitlet om natur. Bilda Förlag.
 • Arbete med artbestämning och digital registrering av rödlistade arter på Riksmuséet. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.
 • Föreläsning om det europeiska nätverket Natura 2000. Uppdragsgivare: Naturskyddsföreningen, Eskilstuna-kretsen.
 • Exkursionsledare – botanisk exkursion i Nyköping. Uppdragsgivare: Friluftsfrämjandet, Nyköping.
 • Inventering av Dammgruvan och Kråkberget intill Nyköpings tätort. Uppdragsgivare: Nyköpings kommun.
 • Undervisning i skärgårdens flora och ekologi. Uppdragsgivare: Stendörrens Naturum.
 • Kontroll och registrering av rödlistade arter på Riksmuséet och vid Fytoteket i Uppsala. Uppdragsgivare: Artdatabanken, SLU, Uppsala.

 

REFERENSER


Länsstyrelsen, Södermanlands län

Bo Westman, Stefan Silfverblad, Hans Sandberg, Magdalena Nilsson, Kajsa Stenemark, Fredrik Enoksson


Länsstyrelsen, Uppsala län

Maria Forslund, Karin Wiklund


Länsstyrelsen, Stockholms län

Mats Gothnier


Länsstyrelsen, Jönköpings län

Henrik Blanck


Länsstyrelsen, Kalmar län

Thomas Johansson


Länsstyrelsen, Örebro län
Michael Andersson, Emil Pagstedt Andersson, Rolf Wedding


Länsstyrelsen, Västernorrlands län
John Granbo


Haninge kommun

Malin Löfgren


Huddinge kommun

Thomas Strid

Knivsta kommun

Lars Kylin, Carin von Köhler


Katrineholms kommun

Håkan Lernefalk


Motala kommun
Fia Sundin


Nyköpings kommun

Per Skyllberg, Bjarne Tutturen


Norrtälje kommun

Anders Franzén, Josefin Sundberg


Oxelösunds kommun

Magdalena Nilsson, Peter Lantz, Anneli Alfredsson


Sigtuna kommun

Jan Franzén, Jochen Schreiber


Strängnäs kommun

OLivia Boljanovic, Elin Andersson


Södertälje kommun

Carolina Hauck, Carolina Híllerdahl-Ljungqvist, Mikael Lindén


Trosa kommun

Elin van Dooren


Söderköpings kommun

Beatrice Svensson (numera Strängnäs kommun)


Örebro kommun

Erik Göthlin

Vingåkers kommun

Kristin Larsson, Lars Olsson, Diana Soldagg


Värmdö kommun

Ann Hagström, Viveca Jansson


Västerås stad

Kerstin Isaksson, Kristoffer Jasinski


ArtDatabanken, SLU

Mora Aronsson, Sebastian Sundberg


ArtLab, Gnesta

Signe Johannessen


Structor, Nyköping

Johan Rodehn


TB Exploatering

Lars Kylin


Tjuvholmen, Enholmen & Österängens samfällighet
Margus Mägi, Inger Ahlberg


Petra Arkitektur

AB Petra Pertoft


samt ytterligare ett 30-tal privata uppdragsgivare